• Home
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej „RODO”, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 20018 Nr 133, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przetwarzane w okresie trwania umowy, a także po zakończeniu umowy ze względu na obowiązek przechowywania dokumentacji, w związku z innymi przepisami prawa.
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem aplikacji Krośnieńska Karta Turysty (KKT) jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie z siedzibą:
  ul. Piłsudskiego 19
  38-400 Krosno
  tel. 13 43 241-88.
  Kontakt do Inspektora danych osobowych: iod.muzeum.krosno@gmail.com
 2. Dane zbierane przez Administratora są zbierane w celu:
  • świadczenia usług związanych z Krośnieńską Karty Turysty (KKT) przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. oraz art. 6 ust. 1 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  • wysyłania przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie newsletteru za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
  • prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c - obowiązek prawny ciążący na administratorze, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  • prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  • przetwarzanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy administratora, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Użytkownik Karty ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO:
  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy w tym Partnerom projektu KKT,
  • partnerowi technologicznemu dostawcy usługi systemu KKT,
  • podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną oraz księgowo-kadrową;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 5. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Karcie poprzez aplikację mobilną. Dane użytkownika są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Administrator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych użytkownika niektórym partnerom, na co użytkownik będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu KKT. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest na stronie internetowej kartaturysty.visitkrosno.pl.
 6. Prawa, jakie przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się w wymogów prawa.
 8. Dane osobowe użytkowników Krośnieńskiej Karty Turysty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.